การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2558

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา
และการเรียนรู้ (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2558

นักศึกษาที่มีสิทธิการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558 มีดังนี้
1. นักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ.2538 (วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558) และเป็นผู้ที่ไม่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
2. นักศึกษาที่ย้ายมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเคยได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารมาแล้วจากสถานศึกษาเดิมนักศึกษาผู้นั้นต้องดำเนินการขอผ่อนผันใหม่ เมื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในปีแรก

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ
(1) แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (Downloadได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th)
(2) สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหารฯ (แบบ ส.ด. 35) จำนวน 2 ฉบับ
(3) สำเนาใบสาคัญทหารกองเกิน ( แบบ ส.ด. 9 ถ่ายด้านหน้าและด้านหลัง ) จำนวน 2 ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อนักศึกษาปรากฏอยู่) จำนวน 2 ฉบับ
(5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
(6) หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา (ตัวจริง 1 ฉบับ ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ) จำนวน 2 ฉบับ
ต้องยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพที่ศูนย์ One Stop Service อาคาร สวท. ล่วงหน้าก่อนวันยื่นเรื่องขอผ่อนผัน 3 วันทำการ
(7) สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล( กรณีเปลี่ยนชื่อ-หรือสกุล) จำนวน 2 ฉบับ
(8) สำเนาเอกสารการย้ายภูมิลำเนาทหาร (ส.ด.10) ถ้ามี จำนวน 2 ฉบับ

ทั้งนี้ นักศึกษายื่นเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 0 2549 3674

20150831-02_sd