การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง)

banner20150831-01

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 27, 28 และ 29 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากมีนักศึกษาบางส่วนยังไม่เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิยาลัยฯ จึงกำหนดจัดปฐมนิเทศ (รอบสอง) ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 07.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล สำนักงานอธิการบดี ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดปฐมนิเทศ (รอบสอง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ (รอบแรก) เข้ารับการปฐมนอเทศตามวันที่กำหนด และให้ปฏิบัติดังนี้

1. การแต่งกาย ให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาหรือผู้ที่ทำงานแล้วสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาวทรงสุภาพสีดำหรือสีกรมท่า และสวมรองเท้าผ้าใบ (สะอาด)
2. การลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษา ให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศ ระหว่างเวลา 07.00-08.30 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

หากนักศึกษาเข้าปฐมนิเทศ (รอบแรก) แล้ว แต่ยังมีรายชื่อปรากฎดังแนบขอให้นักศึกษายืนยันการเข้าปฐมนิเทศได้ที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3025

NameSizeHits
NameSizeHits
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง)474.0 KiB173
รายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ที่ยังไม่เข้ารับการปฐมนิเทศมหาวิทยาลัย (รอบแรก)335.4 KiB1002

 

 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง)
474.0 KiB
173 Downloads
Details