รับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) รอบตุลาคม 2558

ITPE_070858

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE)

เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน IT **ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2558 ** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

**ข้อมูลเตรียมสอบวัดระดับ IP และ FE (พร้อมเฉลย) รอบเดือนเมษายน 2557 **    ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

** สมัครสมาชิกใหม่  คลิก **

วันที่สอบ: วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558

วิชาที่เปิดสอบ

  1. Information Technology Passport Examination (IP)
  2. Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)
  3. Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

ค่าสมัครสอบ

อัตราค่าสมัครสอบ Information Technology Passport Examination (IP) Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)   Applied Information Technology Engineer Examination (AP)
บุคคลทั่วไป 1,000 บาท 1,500 บาท 2,000 บาท
นักศึกษาทั่วไป 500 บาท 750 บาท 1,000 บาท
นักศึกษาศูนย์สอบ 300 บาท 450 บาท 600 บาท
บุคลากรศูนย์สอบ 800 บาท 1,200 บาท 1,600 บาท

   หมายเหตุ   

**ชำระค่าสมัครสอบได้ที่อาคารฝึกอบรม (ict Training) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี (ในวันและเวลาราชการ)

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2549-4079 หรือ 0-2549-3085**
Website : www.arit.rmutt.ac.th/

Print