ขอแสดงความยินดีกับนายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปลาย)

นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปลาย) คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของโลก จากการแข่งขัน The 2015 Microsoft Office Specialist World Championships (โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ขอแสดงความยินดีกับ นายทวีลาภ  สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปลาย) นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปี 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน The 2015 Microsoft Office Specialist World Championship and The 2015 Adobe Certified Associated World Championship

ระหว่างวันที่ 7 – 18 สิงหาคม 2558 ณ รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของโลก จากการแข่งขัน The 2015 Microsoft Office Specialist World Championships (โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปราย) ได้รับรางวัล The champion Microsoft PowerPoint 2013 นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปราย) ได้รับรางวัล The champion Microsoft PowerPoint 2013 นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปราย) ได้รับรางวัล The champion Microsoft PowerPoint 2013 นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปราย) ได้รับรางวัล The champion Microsoft PowerPoint 2013 นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปราย) ได้รับรางวัล The champion Microsoft PowerPoint 2013