รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

             rmutt-01-04-56

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ตามที่ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 20 – 2 กรกฎาคม 2558 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งของผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้อำนวยการในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
827.6 KiB
457 Downloads
Details