กำหนดการสัมมนาเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

banner20150807-01_tech

แจ้งกำหนดการสัมมนาเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันที่ 8 สิงหาคม 2558

08.30-09.00 น. ลงทะบียน
09.00-12.00 น. วิทยากรภายนอกบรรยาย หัวข้อ “การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุคก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา”
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น. วิทยากรภายในบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา”
17.00-18.00 น. สรุปผลการอภิปรายและปิดการประชุม โดยวิทยากรภายใน

 

 หมายเหตุ ช่วงเช้า อาหารว่างเวลา 10.30 น. และ ช่วงบ่าย 14.30 น. จัดเสริฟในห้องประชุม

*** นักศึกษาชำระเงินสด 1,000 บาท ช่วงเวลารายงานตัว วันปฐมนิเทศ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-549-3029