โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าด้วยนวัตกรรมเพื่องานเคหะสิ่งทอและของตกแต่ง

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้ชี้แจงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ได้ใช้ในทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถเชื่อมโยงสินค้าเข้ากับภาคการท่องเที่ยว ภาคการส่งออก รวมถึงการลงทุนเพื่ออนาคตในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับ มทร.ธัญบุรี มีแนวคิดที่จะพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SMEs ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายและประเภทของใช้ของตกแต่งให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงตามความต้องการของตลาด

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนประเภทผ้าที่มีศักยภาพด้วยนวัตกรรมเพื่องานเคหะสิ่งทอและของตกแต่ง และเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพมีขีดความสามารถในการผลิตสูง สามารถเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายจากตลาดในท้องถิ่นสู่ห้อง หรือ OPOT Store สร้างรายได้ให้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

สนใจติดต่อหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจราชมงคลธัญบุรี 02-549-3626  e-mail ubi_rmutt@hotmail.com

20152507-01ubi