โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา โลจิสติกส์ ระยะที่ ๒

20150721-01_teched

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการ การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา โลจิสติกส์ ระยะที่ ๒ ใน ๔ สายงาน ประกอบด้วย สายงานจัดการขนส่ง (รถบรรทุกสิบล้อขึ้นไป รถพ่วง รถบรรทุกห้องเย็น รถบรรทุกวัตถุอันตราย) สายงานจัดการส่งออกนำเข้า (ให้บริการสินค้าเพื่อการส่งออก ให้บริการสินค้าผ่านแดน บริหารงานส่งออกนำเข้า) สายงานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ขนส่งสินค้าหลายรูปแบบหรือ MTO ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ หรือ IDC) และสายงานจัดการคลังสินค้าเฉพาะทาง (สินค้าอันตราย ห้องเย็น ไซโล) ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ๗ ชั้น เพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เมื่อได้มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าวแล้ว บุคลากรในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง มองเห็นโอกาสและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ ประเมินผลิตภาพส่วนบุคคล และวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคลให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสอดคล้องกับวิชาชีพและความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด

สำหรับโครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ระยะที่ ๒ นี้ ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ระยะที่ ๑ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อีกเช่นกัน ซึ่งในระยะที่ ๑ นั้น ได้จัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขา โลจิสติกส์ ๕ สายงาน ประกอบด้วย จัดซื้อจัดหา ขนส่ง ส่งออกนำเข้า ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ คลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ประกาศเป็นมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งองค์กรรับรองขึ้นมารองรับ เพื่อดำเนินการทดสอบและให้การรับรองบุคคลในอาชีพโลจิสติกส์หลายพันคนทั่วประเทศ

สำหรับการจัดทำโครงการระยะที่ ๒ นี้ได้มีเครือข่ายนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นแกนนำ นอกจากนั้น ยังมีสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (TTLA) สมาคมสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) สถาบันธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ITBS) สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (TACBA) สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น (WSCBA) ร่วมเป็นแกนนำ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

          รศ.ดร.อัคครัตน์  พูลกระจ่าง  เป็นผู้จัดการโครงการ

ข้อมูลเพิ่มติม

สนใจให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เว็บไซต์ : www.rmutt.ac.th

Facebook Page:  https://www.facebook.com/pages/TPQI-Logistics2

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา โลจิสติกส์ ระยะที่ ๒
859.7 KiB
1408 Downloads
Details