รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ (รอบที่ 2)

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ
ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  (รอบที่ 2) เพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) เพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
2. ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน
3. มีใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2558
4. มีรายชื่ออยู่ในการสำรวจของหน่วยงานต้นสังกัดส่งให้คุรุสภา

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 1 สิงหาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ วันที่ 4 สิงหาคม 2558
การสอบคัดเลือก วันที่ 8 สิงหาคม 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 11 สิงหาคม 2558
รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 14 สิงหาคม 2558
เปิดภาคเรียน วันที่ 15 สิงหาคม 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ (รอบที่ 2)
1.6 MiB
655 Downloads
Details

 

20120715-RMUTT

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ (รอบที่ 2)
1.6 MiB
655 Downloads
Details