รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558

rmutt-01-04-56

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2558 ซึ่งการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปรากฏตามประกาศแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบแข่งขันโดยการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เวลา 09.00-12.00 น. และความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 13.30-15.30 น.

ตรวจสอบรายชื่อ >>>คลิ๊ก<<<

20141218-ARIT-SKY-AM01-059