หลักสูตรการพัฒนา E-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign

banner20152407-01e-book

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง  และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเรียนการสอนเพื่อการเข้าถึงเนื้อหาวิชาของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตรการพัฒนา E-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign

E-book หรือ ePub ถือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลที่สามารถใช้งานได้ใน
หลากหลาย Platform ทั้งใน Computer, Laptop, Tablet, Smartphone และ E-book Reader ซึ่งไฟล์สิ่งพิมพ์เหล่านี้ ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยความสะดวกสบายในการพกพา ไม่ต้องสะพายหนังสือทีละหลายๆ เล่มให้หนักบ่า นับเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งในยุคดิจิตอลดังเช่นปัจจุบัน
ซึ่งในหลักสูตรนี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องของ วิธีการสร้างและพัฒนา E- Book และ e-Pub จะเป็นการสร้างไฟล์สาหรับเปิดในเปิดในอุปกรณ์พกพาต่างๆ กันโดยฟังก์ชันการทางานทั้งหมดจะมุ่งเน้นที่การพัฒนา E-Book หรือ E-Pub ให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์เหล่านี้ได้อย่างมืออาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่และบุคลากรกรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ที่มีความสนใจในการสร้าง
E-Book จำนวน 35 ท่าน

วันที่อบรม : วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2558  ณ ห้องอบรม 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การลงทะเบียน : ลงทะเบียนออนไลน์

จุดเด่นของหลักสูตรนี้
1. สร้างเอกสาร ePub ตามมาตรฐาน อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ทุกชนิดรองรับการใช้งาน แท็บเล็ต และ สมาร์ทโฟน เป็นต้น
2. สามารถวาง Layout ของ E-Book ได้ อย่างสวยงาม แม้กระทั่งคนที่ไม่เคยใช้งาน E-Book มาก่อน
3. สามารถผสมผสานการใช้งานจากโปรแกรมการใช้งาน ในเครือ Adobe เช่น Adobe Photoshop และ Adobe InDesign เป็นต้น
4. เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ จะมีชิ้นงาน E-Book เป็นของตนเองทุกคน

ตารางฝึกอบรม

วิทยากร :  คุณเบญจพร พุทธรรมมา (วิทยากรภายนอก)

วัน/เดือน/ปี เวลา  กิจกรรม
3 สิงหาคม 2558 09.00-10.00 น. – ความเป็นมา ประโยชน์ และความสำคัญของ E-book  (บรรยาย)- หลักองค์ประกอบศิลป์ (Composition)- แนะนำเว็บไซต์ที่สามารถดาวน์โหลดภาพลิขสิทธิ์ได้ฟรี (ไม่ผิดกฎหมาย)

– แนะนำโปรแกรม

10.00-12.00 น. – การเปิดโปรแกรม และตั้งค่าก่อนสร้างชิ้นงาน (แบ่งกลุ่ม)- การใช้เครื่องมือที่สำคัญ  เช่น เครื่องมือสร้างรูปทรงเลขาคณิต, Move  Tool, Swatch,Page, Pen Tool, Effect

– การสร้างหน้า Master Page

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. – การเพิ่มจำนวนหน้า และการนำ Master Page มาใช้ 30 นาที (แบ่งกลุ่ม)- การจัดหน้าข้อความตัวอักษร- การ Save และ Package ไฟล์

– ตกแต่ง E-book เพิ่มเติมจากเครื่องมือที่ได้เรียนมา

4 สิงหาคม 2558 09.00-12.00 น. – การสร้าง animation ให้กับ E-Book  (แบ่งกลุ่ม)- การสร้างสารบัญ  การใส่ Hyperlink เพื่อโยงจากหน้าสารบัญไปยังหน้าต่างๆ- การสร้างปุ่ม เพื่อสั่งให้เปิดไปหน้าต่างๆ

– การแทรกไฟล์วีดิโอ

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. – การแทรกไฟล์รูปภาพ การปรับขนาดรูปภาพ ใส่กรอบและใส่ Effect ให้รูปภาพ(แบ่งกลุ่ม)- การ Export file เป็นสกุลไฟล์ต่างๆ เพื่อให้สามารถ  40 นาที- นำไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้

– ตกแต่ง E-Book ของแต่ละคนให้สมบูรณ์

5 สิงหาคม 2558 08.30-12.00 น. – การตั้งค่า file ก่อนสร้างชิ้นงาน (แบ่งกลุ่ม)- การสร้างหน้า Master Page  ทำ Template  ใส่เลขหน้า- การเพิ่มจำนวนหน้า และการน า Master Page มาใช้

– การแทรกภาพ  ปรับขนาดภาพ จัดตำแหน่งภาพ

– การจัดหน้าข้อความตัวอักษร  การใส่ Text Box การจัดตำแหน่งข้อความที่มีขนาดยาว

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. – การจัดหน้าข้อความตัวอักษร การใส่ Text Box การจัดตำแหน่งข้อความ (แบ่งกลุ่ม)- การแทรกไฟล์รูปภาพ  การปรับขนาดรูปภาพ  ใส่กรอบและใส่ Effect- การ Save และ Package ไฟล์

– การ Export file เป็น EPUB

– ตกแต่ง EPUB ให้สวยงาม