ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบผ่านโทอิครุ่นที่ 1

1. ทางคณะศิลปศาตร์กำหนดจัดสอบภาษาอังกฤษโทอิคสำหรับนักศึกษาที่เข้าอบรม 30 ชั่วโมง และได้คะแนนสอบหลังเรียน 450 คะแนน (ดังประกาศในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯและเว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์) ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน  เข้าห้องสอบเวลา 09.30 น.-11.30 น. ทำข้อสอบ

2. นักศึกษาที่เข้าอบรมภาษาอังกฤษโทอิครุ่นที่ 1 และสอบหลังเรียนเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน นักศึกษาสามารถดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์

3. นักศึกษาที่ยินดีสอบกรุณาเตรียมบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา ที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงในวันสมัครด้วย และขอให้นักศึกษายืนยันการสอบได้ที่คุณสิริรัตน์  เข็มทอง เบอร์โทร 089-1664324 หรือเบอร์โทร 02-5494952 (ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.)

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่คุณสิริรัตน์ เข็มทอง เบอร์โทร 089-1664324 หรือเบอร์โทร 02-5494952 (ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.)