กำหนดการตรวจสุขภาพ และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบ Admissions

กำหนดการตรวจสุขภาพ และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สำหรับผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00-16.00 น. รายละเอียดดังนี้

คณะ

รอบเช้า
เวลา 08.00-12.00

รอบบ่าย
เวลา 13.00-16.00

คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
คณะบริหารธุรกิจ
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย ตรวจสุขภาพ ณ ห้องรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
คณะศิลปะศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ตรวจสุขภาพ ณ ห้องรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย

20150622-01-SD