ประกาศ เรื่องการปรับเปลี่ยน Firewall ในวันศุกร์ 10 กรกฎาคม 2558

20150708-Firewall

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีการปรับเปลี่ยน Firewall ในวันศุกร์ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 20.00-21.00 น. จะทำให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก