ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2558

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)  ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2558

ระดับปริญญาเอก (คลิ๊กเลือกคณะฯ)

01-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
162.0 KiB
465 Downloads
Details
02- คณะวิศวกรรมศาสตร์
161.6 KiB
451 Downloads
Details

ระดับปริญญาโท (คลิ๊กเลือกคณะฯ)

01-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
152.8 KiB
427 Downloads
Details
02-คณะวิศวกรรมศาสตร์
191.0 KiB
983 Downloads
Details
03-คณะบริหารธุรกิจ
200.3 KiB
669 Downloads
Details
04-คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
147.0 KiB
349 Downloads
Details
05-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
142.6 KiB
471 Downloads
Details
06-คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
143.3 KiB
473 Downloads
Details
 ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการดังนี้

1.  ดาวนโหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนักศึกษาและแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

01-แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนักศึกษา
126.8 KiB
482 Downloads
Details
02-แบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
293.2 KiB
437 Downloads
Details
                
2.  กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนักศึกษาและแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษา  พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ  ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ตามกำหนดระยะเวลา ในประกาศ
3.  มีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา  โทรศัพท์ 0-2549-3618 – 9 , 0-2549-3697

กำหนดการ

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ 16 กุมภาพันธ์ -12 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558
รายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามกำหนดของคณะฯ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย)
เปิดภาคเรียน สำหรับภาคปกติ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558
สำหรับภาคพิเศษ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558