คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีเนื้อหาสาระคลอบคลุมงานรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้เขียนได้อธิบายรายละเอียดในการปฏิบัติงาน เช่น ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลา (โดยประมาณ) และวิธีการปฏิบัติงาน โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องอ้างอิงไว้ในภาคผนวกเป็นตัวอย่างให้ครู อาจารย์ บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา เพื่อให้การประสานงานระหว่างสถานศึกษา และมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือกศึกษาระดับปริญญาตรีระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา