รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร เพื่อเข้ามาบริการภายในมหาวิยาลัย โดยจะรับสมัครผู้ประกอบการ จำนวน ๑ ราย

ผู้ประกอบการร้านค้าที่ประสงค์จะสมัครเข้ามาจำหน่ายอาหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายละเอียดดังนี้

๑. การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักจัดการทรัพย์สิน ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในวันและเวลาราชการ

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบการร้านอาหาร (อาหารอีสาน, อาหารจานเดียว
๒.๒ หากมีเอกสารผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๓. การพิจารณาคัดเลือก
๓.๑ การสาธิตประกอบอาหาร ผู้สมัครทุกรายต้องสาธิตการประกอบอาหารตามประเภทที่สมัครเข้ามาจำหน่าย จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ รายการ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร
252.7 KiB
1057 Downloads
Details

 

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร
252.7 KiB
1057 Downloads
Details