ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2558

banner-20150629-01SCI

เกณฑ์การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.2 นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี)

ประเภทโครงงาน 7 กลุ่ม ดังนี้
1 กลุ่มวิทยาศาสตร์
2 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์
3 กลุ่มคณิตศาสตร์
4 กลุ่มคอมพิวเตอร์
5 กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์
6 กลุ่มมัลติมีเดีย (เกม, เว็บไซต์, แอนิเมชัน, แอพพลิเคชัน ฯลฯ)
7 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จำนวนผู้เข้าร่วมประกวด
ผู้เข้าร่วมประกวดในแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน และแต่ละโครงงานส่งประกวดได้เพียงกลุ่มเดียว

วิธีการดำเนินการแข่งขัน
1 ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมประกวด จากเว็บไซต์ www.sci.rmutt.ac.th และส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประกวด
ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถส่งได้ 4 ทาง ดังนี้
– ส่งด้วยตนเอง ณ งานทะเบียนและวัดผล (ชั้น 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– ส่งทางโทรสาร หมายเลข 0 2549 4159
– ส่งทาง e-mail : openhouse.rt@gmail.com
– ส่งผ่านทางไปรษณีย์
ที่อยู่ อาจารย์วาสนา ทองกำแหง (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ต. คลองหก อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sci.rmutt.ac.th หรือ www.rmutt.ac.th หรือ โทร. 0 2549 4156-8

2. กรุณาส่งรูปเล่มรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 จำนวน 5 ชุด ด้วยตนเอง หรือผ่านทางไปรษณีย์
ภายใน วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558

ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถนำโครงงานมาจัดพร้อมแสดงชิ้นงาน (กรุณาระบุในแบบตอบรับ)
– วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 – 18.00 น.
– วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 07.00 – 08.00 น.

รางวัลการประกวด
รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 30 รางวัล ในทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียด ดังนี้
-รางวัลชนะเลิศ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท จำนวน 7 รางวัล
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน 6,000 บาท จำนวน 7 รางวัล
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท จำนวน 7 รางวัล
-รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตร จำนวน 14 รางวัล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ >>> เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

banner-20150629-02SCI