ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

20150617-01

หลักฐานที่ใช้ในวันสอบคัดเลือก

– ให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการมาด้วย เพื่อยืนยันตนในการเข้าสอบ ให้ผู้สมัครนำเอกสารหลักฐานที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องยื่นต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาเอกสารแสดงผลตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเฉพาะ ป.เอก และ ป.โท จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
  3. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  4. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ตามเงื่อนไขแต่ละคณะ)
  5. เอกสารอื่นๆ (ตามเงื่อนไขแต่ละคณะฯ ในเอกสารแนบท้ายของประกาศรับสมัคร) ป.เอก ป.โท
  6. ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดการ

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ 16 กุมภาพันธ์ -12 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558
รายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามกำหนดของคณะฯ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย)
เปิดภาคเรียน สำหรับภาคปกติ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558
สำหรับภาคพิเศษ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ที่ >>  คลิก