ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
1.2 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน
1.3 มีใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2558
1.4 มีรายชื่ออยู่ในการสำรวจของหน่วยงานต้นสังกัดส่งให้คุรุสภา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2558

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558410.4 KiB922
ใบสมัครสอบคัดเลือกระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู (ภาคพิเศษ)135.8 KiB510

20150616-03_teched