มทร.ธัญบุรี เติมเต็มวิชาช่างให้ นร.ม.6 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ รง.อุตสาหกรรม

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากที่มหาวิทยาลัยได้ทำการสอบถามไปยังภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ ว่ามีความต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีความรู้ ความสามารถในเรื่องใดบ้าง ซึ่งปรากฏว่าส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้ทันที ซึ่งตรงกับนโยบาย ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากลับพบว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเข้ามาศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1 จะมีทั้งผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งจะมีพื้นฐานทักษะวิชาชีพด้านปฏิบัติน้อยมาก โดยเฉพาะนักศึกษาที่จบจากชั้น ม.6 ส่งผลให้การเรียนรู้ด้านช่างทำได้ไม่เต็มที่

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ดังนั้น มทร.ธัญบุรี จึงมีนโยบายที่จะให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 2 ทั้งสองคณะนี้ทุกคน ใช้เวลาในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค.เป็นต้นไป จะต้องเข้าเรียนในวิชาพื้นฐานวิชาชีพ โดยได้มอบหมาย ให้ทั้งสองคณะออกแบบรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนและ ฝึกปฏิบัติ เช่น ช่างเชื่อม ช่างไฟ ช่างกลึง เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือช่าง ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมาก เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 2 ในสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน เพราะจะสามารถนำความรู้พื้นฐานที่ได้เรียนไปต่อยอดในการทำโครงงานได้ โดยการเรียน 4 สัปดาห์แรกนักศึกษาทั้งสองคณะกว่า 1,400 คน จะต้องหมุนเวียนเรียนตามฐานวิชาที่แต่ละสาขาเป็นผู้ออกแบบการเรียน เพื่อฝึกปฏิบัติพื้นฐานเครื่องมือช่างต่างๆ และอีก 4 สัปดาห์ จะเข้าเรียนในพื้นฐานสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน เพื่อฝึกให้เกิด ความชำนาญในเครื่องมือ โดยการเรียนซ่อมเสริมนี้ นักศึกษาจะ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และผลการเรียนนี้จะไปปรากฏอยู่ในทรานสคริปต์เมื่อสำเร็จการศึกษาว่า ได้ผ่านวิชาประสบการณ์พื้นฐาน วิชาชีพมาแล้ว โดย มทร. มีนโยบายที่จะเปิดเรียนวิชานี้ในทุกปี สำหรับเด็กปี 1 เพื่อให้เติมเต็มในส่วนที่นักศึกษายังขาด ให้รู้พื้นฐาน เพื่อต่อยอดเรียนในวิชาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมที่จะสำเร็จการศึกษาที่จะไปฝึกสอนควร จะรู้พื้นฐานช่างในทุกแขนง เพื่อเป็นพ่อพิมพ์ที่ดีต่อไปมทร.ธัญบุรี เติมเต็มวิชาช่าง