รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเงินจากการรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล แก่ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยต่อไป

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ