ฝีมือครูวิทย์

ผศ. ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบสเต็ม ประจำปีการศึกษา 2557 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝีมือครูวิทย์