มทร.ธัญบุรี-สวทน. ผลิตคนรับระบบราง

ผศ.ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ในฐานะนายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) เปิดเผยว่า การเตรียมสร้างกำลังคนระดับปฏิบัติการด้านระบบขนส่งทางราง เพื่อรองรับการขยายตัวของการคมนาคมขนส่งทางรางที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนากำลังคนจึงได้วางระบบ เพื่อการสร้างกำลังคนระดับวิศวกรและระดับช่างเทคนิคอย่างยั่งยืน โดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายการพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ โดยประกอบด้วย 22 หน่วยงาน ซึ่งมี มทร.ธัญบุรีเข้าร่วมในบทบาทของสถาบันการศึกษาด้วย

นายกสมาคม วศรท. กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง สวทน.โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) จึงได้ดำเนินการพัฒนาชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก 5 แห่ง ในโครงการพัฒนาชุดวิชาและนำร่องการสร้างกำลังคนระดับวิศวกรด้านระบบขนส่งทางรางเข้าสู่ตลาดแรงงานจำนวน 12 รายวิชา เพื่อนำไปใช้การเรียนการสอนในหลักสูตรอุดมศึกษา ซึ่งถือเป็นการสร้างฐานความรู้ด้านวิศวกรรมขนส่งทางรางในสถาบันการศึกษา และสร้างกำลังคนระดับวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับประเทศ โดยในส่วนของ มทร.ธัญบุรีได้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาใน 2 รายวิชา คือ วิชาวิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น ซึ่งมีเนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับวิวัฒนาการระบบราง การคาดการณ์การขนส่ง การบริหารโครงการระบบราง โครงสร้างทางรถไฟ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบตัวรถไฟ ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าภายในตัวรถ ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร การดำเนินงานและการซ่อม และเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง รวมถึงวิชาการซ่อมบำรุงระบบราง ซึ่งเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานการซ่อมบำรุง หลักการซ่อมและการวางแผนการซ่อม โรงซ่อม เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ คุณภาพและความปลอดภัย ต้นกำลังระบบตัวรถไฟ ระบบรางและสถานี การเปลี่ยนระบบราง ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารระบบไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวก และรถไฟความเร็วสูง โดยได้รับการสนับสนุนจาก สวทน.

“นับว่าเป็นโอกาสและความท้าทายของวิศวกรไทย เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบราง จากการพัฒนากำลังคนสู่การสร้างความสามารถในภาคอุตสาหกรรม จนเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ” ผศ.ดร.เทอดเกียรติ กล่าว

 

มทร.ธัญบุรี-สวทน. ผลิตคนรับระบบราง