แรงบันดาลใจจาก ‘ตุง’ สู่งานศิลป์ ‘เชิดชูพลเมืองดี’