ช่วยเนปาล

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งมอบเงินจากการรับบริจาคช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ให้แก่ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งต่อยังผู้ประสบภัย ต่อไป

 

ช่วยเนปาล