มทร.ธัญบุรีปรับพื้นฐานอาชีพปี1หลังพบม.ปลาย-ปวช. ทักษะปฏิบัติน้อย

มทร.ธัญบุรี เผยเด็ก ม.ปลาย-ปวช.ทักษะด้าน ปฏิบัติงาน สายช่างน้อย เตรียมสอนปรับวิชาพื้นฐานวิชาชีพ นักศึกษาปี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์-คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม เน้นฝึกปฏิบัติ หลังพบเด็กจบ.มปลาย ระดับ ปวช. ทักษะด้านปฏิบัติน้อย ทำงานช่างไม่เต็มที่

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีเปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้สอบถามไปยังภาคอุตสาหกรรม เน้นฝึกปฏิบัติ หลังพบเด็กจบม.ปลาย ระดับ ปวช. ทักษะด้านปฏิบัติน้อย ทำงานช่างไม่เต็มที่

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีเปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้สอบถามไปยังภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการว่ามีความต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีความรู้ความสามรรถในเรื่องใดบ้าง พบว่าส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีความรู้ความสามารถในเรื่องใดบ้าง พบว่าส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้ทันที ซึ่งตรงกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ้งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านากลับพบว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเข้ามาศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1 จะมีทั้งผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีพื้นฐานทักษะวิชาชีพด้านปฏิบัติน้อยมาก โดยเฉพาะนักศึกษาที่จบจากชั้น ม.6 ส่งผลให้การเรียนรู้ด้านชางทำได้ไม่เต็มที่

ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรี จึงมีนโยบายที่จะให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 2 ทั้งสองคณะนี้ทุกคน ใช้เวลาในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป จะต้องเข้าเรียนในวิชาพื้นฐานวิชาชีพ โดยได้มอบหมายให้ทั้งสองคณะออกแบบรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนและฝึกปฏิบัติ เช่น ช่างเชื่อม ช่างไฟ ช่างกลึง เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือช่าง ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมาก เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 2 ในสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน เพราะจะสามารถนำความรู้พื้นฐานที่ได้เรียนไปต่อยอดในการทำโครงงานได้

โดยการเรียน 4 สัปดาห์แรกนักศึกษาทั้งสองคณะกว่า 1,400 คน จะต้องหมุนเวียนเรียนตามฐานวิชาที่แต่ละสาขาเป็นผู้ออกแบบการเรียนเพื่อฝึกปฏิบัติพื้นฐานเครื่องมือช่างต่างๆ และอีก 4 สัปดาห์ จะเข้าเรียนในพื้นฐานสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน เพื่อฝึกให้เกิดความชำนาญในเครื่องมือ โดยการเรียนนี้ นักศึกษาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และผลการเรียนนี้จะไปปรากฏอยู่ในทรานสคริปต์เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้ผ่านวิชาประสบการณ์พื้นฐานวิชาชีพ

ด้าน ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า นักศึกษาที่เข้าเรียนในคณะ ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 จะไม่มีทักษะด้านฝีมือช่าง ซึ่งการเปิดสนอในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือช่างให้นักศึก โดยได้มอบหมายให้ 10 สาขา วิชาของคณะ จัดทำวิชาพื้นฐานช่าง 2 ฐานความรู้ให้นักศึกษาได้หมุนเวียนเรียน เช่น ความรู้เรื่องช่างไฟฟ้า ความรู้เรื่องช่างยนต์ เป็นต้น ซึ่งจะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี เข้าเรียนในครั้งนี้กว่า 700 คน เป็นการเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ปรับพื้นฐานอาชีพปี1