ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในโครงการ The 5th Innovation Awards

20150605-01

โครงการ The 5th Innovation Awards

โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (The 5th Innovation Awards)

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการ The 5th Innovation Awards โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักวิจัยที่จะส่งผลงานประกวดระดับสากล ส่งเสริมผลงานวิจัยและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สร้างศักยภาพทางด้านการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ๆ เผยแพร่ผลงานวิจัยและชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่สาธารณชน รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักวิจัย  ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  ณ  ห้องประชุมรินลอุบล  ชั้น1 อาคารเฉลิม พระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลักษณะผลงาน (Form) ที่เข้าประกวด

 1. Ready-made article (ชิ้นงานที่สำเร็จรูป)
 2. Prototype (ต้นแบบ)
 3. Models (แบบจำลอง)
 4. Plan (แผนผัง)
 5. Drawings (ภาพวาด)
 6. Photos (ภาพถ่าย)
 7. Text (งานเชิงบรรยาย)

กลุ่มสาขาของผลงาน

 • กลุ่ม A      ผลิตภัณฑ์อาหาร/ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 • กลุ่ม B      เทคโนโลยีการเกษตร
 • กลุ่ม C      การแพทย์/สมุนไพร
 • กลุ่ม D      งานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม
 • กลุ่ม E      นวัตกรรมซอฟแวร์
 • กลุ่ม F      พลังงาน/สิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย
 • กลุ่ม G      เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
 • กลุ่ม H      การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • กลุ่ม I       นวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้

หมายเหตุ: ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน

รางวัล

 • ผลงานระดับดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ    20,000 บาท พร้อมโล่
 • ผลงานระดับดี จำนวน 7 รางวัล ๆ ละ    10,000 บาท พร้อมโล่
 • popular vote จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ      6,000 บาท
 • ผลงานระดับชมเชย จำนวน 7 รางวัล ๆ ละ      2,000 บาท

        หมายเหตุ: ทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะได้รับใบประกาศนียบัตร

ระยะเวลาที่ดำเนินการ

 • ปิดรับสมัคร  3  กรกฎาคม 2558
 • นำผลงานวิจัยนวัตกรรมมาจัดแสดง 16  กรกฎาคม 2558
 • นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ 17  กรกฎาคม 2558
 • ตัดสินผลงานประกวด  17  กรกฎาคม 2558
 • ประกาศผล 20  กรกฎาคม 2558
 • พิธีมอบรางวัล 29  กรกฎาคม 2558

วิธีการส่งผลงานและกำหนดการสำคัญ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558

 • ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ
 • รายละเอียดผลงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์ word
 • ไฟล์ผลงานที่จัดแสดงในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 โดย สวพ. ดำเนินการจัดพิมพ์ให้ ทั้งนี้หากเกินกำหนด ผู้ส่งผลงานต้องดำเนินการจัดพิมพ์โปสเตอร์และออกค่าใช้จ่ายเอง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

 • นักวิจัยนำผลงานวิจัยนวัตกรรมและโปสเตอร์ มาจัดแสดง ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลธัญบุรี ตั้งแต่ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

 • เจ้าของผลงานจะต้องอธิบาย (สาธิต) รายละเอียดของผลงานวิจัยนวัตกรรมที่ส่งประกวดให้คณะกรรมการตัดสิน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

 • ประกาศผลรางวัล ทางเว็บไซต์ของ สวพ. ที่ www.ird.rmutt.ac.th

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

 • พิธีมอบรางวัล ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

NameSizeHits
NameSizeHits
01-กำหนดการ กิจกรรมที่ 240.5 KiB234
02-แบบตอบรับการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม35.5 KiB205
03-แบบฟอร์มใบสมัครการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย1.1 MiB271

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  >
กลุ่มงานวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
E-mail:  ird@rmutt.ac.th  โทรศัพท์. 0 2549 4683  โทรสาร. 0 2577 5038
ผู้ประสานงาน คุณศศิวรรณ  อินทรวงศ์   หรือ คุณพรทรัพย์   ถนัดไร่