เติมความรู้ช่างเด็กวิศวะ-คุรุศาสตร์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากที่มหาวิทยาลัยได้สอบถามภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการว่าต้องการบัณฑิตในเรื่องใดบ้าง ซึ่งปรากฏว่าส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วทำงานได้ทันที ซึ่งตรงกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากลับพบว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเข้ามาศึกษาต่อปีที่ 1 มีทั้งผู้ที่จบ ม.6 และ ปวช. มีพื้นฐานทักษะวิชาชีพด้านปฏิบัติน้อยมาก โดยเฉพาะ ม.6 ส่งผลให้การเรียนรู้ด้านช่างทำได้ไม่เต็มที่ มทร.ธัญบุรี จึงมีนโยบายให้นักศึกษาปี 1 ที่กำลังจะขึ้นปี 2 ทั้งสองคณะนี้ทุกคน ใช้ช่วงปิดภาคฤดูร้อนจะต้องเข้าเรียนพื้นฐานวิชาชีพ และฝึกปฏิบัติ เช่น ช่างเชื่อม ช่างไฟ ช่างกลึง เป็นต้น สำหรับการเรียนนี้นักศึกษาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และผลการเรียนนี้จะปรากฏอยู่ในทรานสคริปต์

20150504เติมความรู้ช่างเด็กวิศวะ-คุรุศาสตร์