มทร.เดินหน้าเติมเต็มความรู้ช่าง

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากที่มหาวิทยาลัยได้ทำการสอบถามไปยังภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการว่ามีความต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีความรู้ความสามารถในเรื่องใดบ้าง ซึ่งปรากฏว่าส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้ทันที ซึ่งตรงกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากลับพบว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเข้ามาศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1 จะมีทั้งผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งจะมีพื้นฐานทักษะวิชาชีพด้านปฏิบัติน้อยมาก โดยเฉพาะนักศึกษาที่จบจากชั้น ม.6 ส่งผลให้การเรียนรู้ด้านช่างทำได้ไม่เต็มที่

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ดังนั้น มทร.ธัญบุรี จึงมีนโยบายที่จะให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 2 ทั้งสองคณะนี้ทุกคน ใช้เวลาในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค.เป็นต้นไป จะต้องเข้าเรียนในวิชาพื้นฐานวิชาชีพ โดยได้มอบหมายให้ทั้งสองคณะออกแบบรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนและฝึกปฏิบัติ เช่น ช่างเชื่อม ช่างไฟ ช่างกลึง เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือช่าง ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมาก เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 2 ในสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน เพราะจะสามารถนำความรู้พื้นฐานที่ได้เรียนไปต่อยอดในการทำโครงงานได้ โดยการเรียน 4 สัปดาห์แรกนักศึกษาทั้งสองคณะกว่า 1,400 คน จะต้องหมุนเวียนเรียนตามฐานวิชาที่แต่ละสาขาเป็นผู้ออกแบบการเรียน เพื่อฝึกปฏิบัติพื้นฐานเครื่องมือช่างต่างๆ และอีก 4 สัปดาห์ จะเข้าเรียนในพื้นฐานสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน เพื่อฝึกให้เกิดความชำนาญในเครื่องมือ

“สำหรับการเรียนนี้ นักศึกษาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และผลการเรียนนี้จะไปปรากฏอยู่ในทรานสคริปต์เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้ผ่านวิชาประสบการณ์พื้นฐานวิชาชีพ ทั้งนี้ผมมีนโยบายที่จะเปิดเรียนวิชานี้ในทุกปี สำหรับเด็กปี 1 เพื่อให้เติมเต็มในส่วนที่นักศึกษายังขาด ให้รู้พื้นฐานเพื่อต่อยอดเรียนในวิชาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่จะสำเร็จการศึกษาที่จะไปฝึกสอนควร จะรู้พื้นฐานช่างในทุกแขนง เพื่อเป็นพ่อพิมพ์ที่ดีต่อไป” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

ด้าน ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า นักศึกษาที่เข้าเรียนในคณะฯ ทีสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 จะไม่มีทักษะด้านฝีมือช่าง ซึ่งการเปิดสอนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือช่างให้กับนักศึกษา โดยได้มอบหมายให้ 10 สาขาวิชาของคณะ จัดทำวิชาพื้นฐานช่าง 2 ฐานความรู้ ให้นักศึกษาได้หมุนเวียนเรียน เช่น ความรู้เรื่องช่างไฟฟ้า ความรู้เรื่องช่างยนต์ เป็นต้น ซึ่งจะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี เข้าเรียนในครั้งนี้กว่า 700 คน เป็นการเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

มทร.เดินหน้าเติมเต็มความรู้ช่าง