มทร.ธัญบุรีจัดโครงการติวเข้ม เน้นอังกฤษสำหรับ นศ.สอบโทอิค

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 ทุกคณะ โดยได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาจากจำนวน 5,000 คน ที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ A และ B จำนวน 2,200 คน มาเข้าโครงการดังกล่าว เพื่อทำการเรียนเพิ่มเติมภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นอีก 15 วัน หลังจากนั้นจะทำการจัดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมทร.ธัญบุรี ซึ่งซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Oxford ประเทศอังกฤษ หากนักศึกษาสามารถทำคะแนนได้ถึง 450 คะแนน ทางมหาวิทยาลัยจะส่งเข้าสอบTOEIC (Test of English for International Communication ) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว นักศึกษาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ออกให้ทั้งหมด รวมถึงค่าสมัครสอบ TOEIC ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายคนละ 950 บาท ทำให้มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการคัดเลือกและติวเข้มก่อนเข้าสอบ ซึ่งโครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2 ล้านบาท ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจากกองทุนพัฒนานักศึกษา โดยตนมีนโยบายที่จะดำเนินโครงการนี้ตลอดไป เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ นอกเหนือไปจากการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่เป็นเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย

“การที่ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาในครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเพิ่มขึ้น เกิดการตื่นตัวในการเรียนภาษายิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันเราได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเน้นในเรื่องการสื่อสารพูดฟัง และได้ฝึกให้นักศึกษาได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยตนเองผ่าน Software ของมหาวิทยาลัย โดยให้รหัสผ่านกับนักศึกษาทุกคน อย่างไรก็ตาม เชื่อว่านักศึกษาที่ผ่านโครงการในกลุ่มแรกจะเป็นผู้มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เพราะต้องทำคะแนนให้ได้ 450 คะแนน เพื่อเข้าสอบ TOEIC ซึ่งในปีแรก มทร.ธัญบุรี ตั้งเป้าผู้ที่จะได้เข้าสอบ 1,000 คน และคาดว่าจะได้คะแนน 500 คะแนนขึ้นไป โดยโครงการนี้ มทร.ธัญบุรี จะเริ่มอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป

 

มทร.ธัญบุรีจัดโครงการติวเข้ม เน้นอังกฤษสำหรับ นศ.สอบโทอิค