มทร.ธัญบุรีร่วมรับแอดมิชชั่น 1,195 คน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมอธิบการบดีแห่งประเทศไทยคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กำหนดให้มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในถานบันการศึกษาอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือแอดมิชชั่นประจำปีการศึกษา 2558 โดยปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมรับสมัครนักศึกษาในระบบแอดมิชชั่นร่วม 87 แห่งจำนวน 802คณะ/สาขาวิชา จำนวน 118,528 คนนั้น ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี รับนักศึกษาได้ทั้งหมด 1,195 คนได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 55 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 80 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 240 คน คณะบริการธุรกิจ 410 คน คณะศิลปศาสตร์ 60 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 45 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 60 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 175 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 คน และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 50 คน เริ่มจำหน่ายระเบียบการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-17 พ.ค. นี้ ที่ศูนย์ทั้ง 17 ศูนย์ ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ สอท. www.cuas.or.th วันที่ 10-17 พ.ค. 2558

มทร.ธัญบุรีร่วมรับแอดมิชชั่น