ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7

ในโอกาสอันเป็นศุภมงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา2 เมษายน 2558 9 มทร.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติร่วมใจเทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปิน ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน ที่ผ่านมาในฐานะเป็นข้าแผ่นดิน และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 มทร.ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกัน โดยกิจกรรมคือการพร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคล ขอให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สถิตเป็นขวัญและกำลังใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาลและขอถวายสัตย์ปฏิญาณจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และร่วมแรงร่วมใจในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

โครงการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวเป็นการมุ่งเน้นการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีไทย เป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดำเนินพระองค์เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์สืบสาน ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 “เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปินสิรินธร”เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงใส่พระราชหฤทัยในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นที่ประจักษ์จนได้รับการถวายราชสมัญญาว่าองค์อุปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า กิจกรรม”เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปินสิรินธร” เป็นโครงการ9 ราชมงคลร่วมเทิดพระเกียรติที่จัดต่อเนื่องกันมา เพื่อเน้นย้ำความร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเฉลิมฉลอง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ มทร.ธัญบุรี,มทร. อีสาน, มทร.พระนคร, มทร.สุวรรณภูมิ,มทร.ศรีวิชัย, มทร.กรุงเทพ, มทร.ล้านนา,มทร.รัตนโกสินทร์ และ มทร.ตะวันออกร่วมกันจัดการแสดงนิทรรศการกิจกรรม”9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย”ด้วยตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนความภาคภูมิใจในความเป็นไทยซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงศึกษาเรียนรู้ในวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างแตกฉานลึกซึ้ง ทรงปฏิบัติได้ด้วยความชำนาญและทรงดำรงพระราชจริยวัตรตามวัฒนธรรมประเพณีไทยที่งดงามนำมาซึ่งความปลื้มปีติภาคภูมิใจของราษฎร ซึ่งคนไทยทั้งประเทศโชคดีเหลือเกินที่มีแก้วรัตนะอันประเสริฐเป็นที่เทิดทูนเป็นสิริมงคล ทรงเป็นมิ่งขวัญประชาชนชาติบ้านเมืองที่ทั่วโลกต่างชื่นชมโสมนัสไปพร้อมๆกับคนไทย

“ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 มทร. พระองค์ท่านเสด็จฯมาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษาทั้ง 9 มทร.รวมไปถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอีกมากมายที่มีต่อมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาททางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ได้ดำเนินโครงการ 60 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีการบริการให้ความรู้ทางวิชาการและสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนใกล้เคียง โครงการค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติราชมงคลเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยพสกนิกรทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ทรงพระเมตตานำการศึกษาเข้าไปสร้างเยาวชน สร้างคนให้มีความเท่าเทียม พระราชทานความช่วยเหลือ สร้างอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ ซ่อมแซมอาคารเรียน” อธิการบดีมทร.ธัญบุรีกล่าว

นายจักรกฤษณ์ คงทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายกองค์การนักศึกษามทร.ธัญบุรี เล่าว่า สำหรับปีนี้ทางมทร. ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพในการ จัดงาน”9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7″ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง “เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปินสิรินธร” ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองบางส่วนได้ร่วมกิจกรรม เช่น ถวายสังฆทานถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทำให้นักศึกษาได้ซึมซับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม อีกหนึ่งกิจกรรมคือการจัดแสดงนิทรรศการ 9 ราชมงคลเทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปินสิรินธร ตนเองเป็นอีกหนึ่งคนที่รักสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีโอกาสรับเสด็จพระองค์ท่านตอนที่เสด็จฯมาพระราชทานปริญญาบัตร ในฐานะของนายกองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และจะปฏิบัติตนเป็นผู้นำนักศึกษาที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่น้องๆ เพื่อนๆและเยาวชนทั่วไป และตั้งใจเรียน ที่ผ่านมาภาคภูมิใจที่ได้ทำงานสนองพระมหากรุณาธิคุณคือ ได้มีโอกาสร่วมสร้างค่ายกับชาวค่ายชมรม อาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ มทร.ธัญบุรี

“โต๊ด” นายสุพัฒน์ พันธุ์ไพโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สถาบันเทคโนโลยีการบิน นายกองค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออกเล่าว่า สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ท่านได้พระราชทานเครื่องดนตรีไทยแก่ มทร.ตะวันออก โดยทางมหาวิทยาลัยได้นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ซึ่งการทรงดนตรีไทยเป็นพระปรีชาของพระองค์ท่าน ทรงอนุรักษ์ดนตรีไทยไม่ให้หายไปจากประชาชนชาวไทย จากที่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนัก ด้วยความเป็นห่วงพสกนิกรของพระองค์ท่าน ตนเองจึงยึดตัวอย่างในด้านความเพียรพยายามของพระองค์ท่าน จากการสังเกตพระองค์ท่านจะมีสมุดจดบันทึกและกล้องบันทึกภาพติดตัวไปตามสถานที่ต่างๆ ที่พระองค์ทรงเสด็จไป แสดงให้เห็นถึงพระองค์ท่านทรงพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา ตนเองนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

ทางด้านนายกองค์การนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ นายณัฐพงษ์ พรหมหา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเล่าว่า มทร.กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติดำเนินการในปีมหามงคลนี้ มทร.สุวรรณภูมิร่วมใจจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านนิทรรศการที่พร้อมใจกันจัดขึ้นร่วมเฉลิมพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภูมิใจที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัย แห่งนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์พระองค์ท่าน เป็นเกียรติกับตนเองและครอบครัว อย่างหาที่สุดไม่ได้ ซึ่งพระองค์ท่านทรงเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรทุกปี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอเป็นข้ารองฝ่าพระบาทพระองค์ตลอดไป ในฐานะผู้นำนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ จะประพฤติตนเป็นคนดีและช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไป

ผู้บริหารคณาจารย์บุคลากร นักศึกษาทั้ง 9 มทร. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี “เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปินสิรินธร” 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9 มทร.

 

ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7

ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7