การ์ดเชิญ

“คลินิกลอยฟ้า” ภายในงานจัดให้บริการเป็น สถานีตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชน รวม 10 สถานี ได้แก่ สถานีเบาหวาน หัวใจ มะเร็ง ตา กระดูกและข้อ รักตับ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนตะวันออก ฟัน และส่งเสริมสุขภาพ จาก 15 หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยรังสิต กรมอนามัย ศูนย์การแพทย์อาร์ เอส ยู มูลนิธิโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยที่บริษัทฯ ยกเว้นให้ผู้ที่จะเข้ามารับการตรวจสุขภาพไม่ต้องเสียค่าผ่านเข้าออกในระบบ ณ สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า ระหว่าง วันที่ 21-24 พ.ค.58 เวลา 09.00-16.00 น.

การ์ดเชิญ