มทร.ธัญบุรี รับแอดมิชชั่น’58 จำนวน 1,195 คน‏

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คณะกรรมการการอุดมศึกษา การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2558 โดยปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมแอดมิชชั่น รับนักศึกษาได้ 118,528 คน มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 87 แห่ง จำนวน 802 คณะ/สาขาวิชา โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รับนักศึกษาได้ทั้งหมด 1195 คน ได้แก่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 55 คน (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 5 คน ,เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 5 คน ,เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 5 คน อุตสาหกรรมการผลิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 คน ,วิศวกรรมไฟฟ้า 5 คน วิศวกรรมเครื่องกล 5 คน ,วิศวกรรมอุตสาหการ 5 คน ,อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 5 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 คน ,คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 คน

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 80 คน สาขาวิชาการผลิตพืช 10 คน ,สัตวศาสตร์ 10 คน,ประมง 10 คน วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 10 คน,วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 10 คน ,เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 10 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 240 คน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 130 คน ,วิศวกรรมสิ่งทอ-สิ่งทอ 10 คน ,วิศวกรรมสิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม 10 คน ,วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-เคมีและสีสิ่งทอ 10 คน ,วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-พอลิเมอร์และเส้นใย 20 คน ,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย 10 คน ,วิศวกรรมวัสดุ-พลาสติก 10 คน ,วิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ 10 คน ,วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 10 คน ,วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ 10 คน วิศวกรรมอาหาร 10 คน

 

คณะบริหารธุรกิจ 410 คน สาขาวิชาการตลาด 40 คน ,การจัดการ-การจัดการทั่วไป 10 คน,การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 10 คน ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50 คน,การเงิน 60 คน ,การบริหารธุจกิจระหว่างประเทศ 60 คน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 80 คน ,เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 35 คน เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 15 คน ,การตลาด Marketing (หลักสูตรนานาชาติ) 10 คน ,การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศไทย International Business Administration (หลักสูตรนานาชาติ) 20 คน ภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English (หลักสูตรนานาชาติ) 20 คน

 

คณะศิลปศาสตร์ 60 คน สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาฝรั่งเศล ,เยอรมัน,จีน,ญี่ปุ่น 20 คน ,การโรงแรม เลือกสอบภาษาฝรั่งเศล,เยอรมัน,จีน,ญี่ปุ่น 20 คน ,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เลือกสอบภาษาฝรั่งเศล,เยอรมัน,จีน,ญี่ปุ่น 20 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 45 คน สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 10 คน อาหารและโภชนาการ 10 คน ,เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 10 คน อุตสาหกรรมงานอาหาร 10 คน การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) 5 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 60 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 10 คน ,เทคโนโลยีการพิมพ์ 10 คน ,เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 10 คน ,เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 10 คน ,เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 10 คน ,เทคโนโลยีสื่อดิจัล 10 คน

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 175 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 คน ,ชีววิทยา 20 คน ,สถิติ 40 คน เคมี 20 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 คน ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 คน ,ฟิสิกส์ประยุกต์ 25 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 คน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 10 คน สถาปัตยกรรมภายใน 10 คน และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 50 คน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 15 คน สุขภาพความงามสปา 35 คน เริ่มจำหน่ายระเบียบการรับสมัครตั้งวันที่ 6 – 17 พฤษภาคม 2558 ที่ศูนย์ทั้ง 17 ศูนย์ ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ สอท. www.cuas.or.th ตั้งแต่วันที่ 10 -17 พฤษภาคม 2558