ติวเข้มภาษาอังกฤษนักศึกษา

รศ.ดร.ประเสิรฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 ทุกคณะ โดยได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 2,200 คน จาก 5,000 คน ที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ A และ B มาเข้าโครงการดังกล่าว เพื่อทำการเรียนเพิ่มเติมภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น 15 วันจากนั้นจะทำการจัดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของ มทร.ธัญบุรีซึ่งซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Oxford ประเทศอังกฤษ หากนักศึกษาสามารถทำคะแนนได้ถึง 450 คะแนน ทางมหาวิทยาลัยจะส่งเข้าสอบ TOEIC ซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล วัดทักษะภาษาอังกฤษภาษาสำหรับสำหรับธุรกิจต่อไป การดำเนินการดังกล่าว นักศึกษาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ออกให้ทั้งหมด รวมถึงค่าสมัครสอบ TOEIC ที่มีค่าใช้จ่ายคนละ 950 บาท ซึ่งโครงการนี้ใช้งบประมาณทังสิ้น 2 ล้านบาท จากกองทุนพัฒนานักศึกษาโดยตนมีนโยบายที่จะดำเนินการโครงการนี้ตลอดไป เพื่อเป็นการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ.

ติวเข้มภาษาอังกฤษนักศึกษา