กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2557 ในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้

วัน/เดือน/ปี เวลา/สถานที่ คณะ/วิทยาลัย
6 มิถุนายน 2558 เวลา    08.00-12.00 น.สถานที่ ห้องรินลอุบล ชั้น 1อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
เวลา    13.00-16.00 น.สถานที่ ห้องรินลอุบล ชั้น 1อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
7 มิถุนายน 2558 เวลา    08.00-12.00 น.สถานที่ ห้องรินลอุบล ชั้น 1อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
เวลา    13.00-16.00 น.สถานที่ ห้องรินลอุบล ชั้น 1อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ