แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง(Middle Income Trap)

Middle Income Trap : Problem
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 กาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ความเป็นสากล