โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พลังงาน RMUTT SAVE ENERGY Green University

20150508-RMUTT-SAVE-ENERGY

การอนุรักษ์พลังงานนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในปัจจุบัน  ต้องให้ความสำคัญกับสภาวะการในปัจจุบันที่ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น  อาคารประเภทมหาวิทยาลัยเป็นอาคารที่มีอัตราการใช้พลังงานสูงและเพิ่มขึ้นทุกปี  จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการอนุรักษ์พลังงานอย่างชัดเจน โดยให้การฝึกอบรมความรู้  และทักษะด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากร เพื่อก่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้เล็งเห็นตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน  เพื่อรองรับการแข่งขันและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำทางด้านการให้บริการและการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมจึงขอเชิญ คณะอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  เข้าร่วม  โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พลังงาน  เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์พลังงาน และแนวทางการอนุรักษ์พลังงานอย่างง่ายๆ ที่ใครๆก็ทำได้ ในวันที่  18-20 พฤษภาคม  2558  ณ ห้องประชุมรินลอุบล  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ