ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ขอความร่วมมือจากผู้ปกคลองของนักศึกษาใหม่ ตอบแบบตอบรับประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558  
คลิกเพื่อตอบแบบสอบถามที่  https://goo.gl/p9ewNB

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน  แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ  และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา    ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน  และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่  1  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558  ระหว่างเวลา  07.00 – 18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษา                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รุ่นที่  2  วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558  ระหว่างเวลา  07.00 – 18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษา  คณะศิลปศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

รุ่นที่  3 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 07.00 – 18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เอกสารรายระเอียดประกาศ เรื่องปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2558
848.0 KiB
15567 Downloads
Details

ขอความร่วมมือจากผู้ปกคลองของนักศึกษาใหม่ ตอบแบบตอบรับประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ขอความร่วมมือจากผู้ปกคลองของนักศึกษาใหม่ ตอบแบบตอบรับประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558  
คลิกเพื่อตอบแบบสอบถามที่  https://goo.gl/p9ewNB