ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

rmutt-01-04-56

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี
เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี จากคณาจารย์ประจำในคณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยจักครบวาระการดำรงตำแหน่ง (4ปี)

อาศัยอำนาจตามข้อที่ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 จึงออกประกาศดังนี้

กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี
308.8 KiB
348 Downloads
Details
ใบสมัครรับเลือกตั้ง
38.5 KiB
252 Downloads
Details