โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย” ภาคปฏิบัติ (กิจกรรมที่ 2)

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย” ภาคปฏิบัติ (กิจกรรมที่ 2) ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม แคนทารี โฮเทล อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และรับบริการตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษบทความวิจัยต้นฉบับ (Menu script) ของท่านโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มโอกาสในการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิจัยระดับนานาชาติ

ด่วน! รับจำนวนจำกัดเพียง 30 บทความเท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2558 กำหนดส่งบทความวิจัยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อตรวจแก้ไขผ่านระบบ Publication Clinic ภายในวันที่ 23 เมษายน 2558

สามารถดาว์นโหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ird.rmutt.ac.th/

หมายเหตุ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากความพร้อมของบทความวิจัย (Menu script)

20150410-01-ir