โครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2558 “การบริหารจัดการสมัยใหม่”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2558  “การบริหารจัดการสมัยใหม่”  ระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2558 (เวลา 09.00 – 16.30 น.)

20150409-01-ntu

สถานที่อบรม  : ห้อง ราชมงคลเธียเตอร์ ชั้น 1  อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีการอบรม  : การบรรยายผ่านระบบดาวเทียม
วิธีการสมัคร  :  สามารถลงทะเบียน Online ได้ที่   http://mis.rmutt.ac.th/regisOnline/ntu/
ติดต่อสอบถาม  : โทร. 0-2549-4079
หมายเหตุ วิทยากร หัวข้อการอบรมและวันที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม