การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ

ตามที่กระทรวงกลาโหม ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อให้กับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กรณีที่ถูกคัดเลือกให้เข้ารับราชการทหารเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ไปศึกษาต่อจนจบหลักสูตร ตามหนังสือกรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม ที่ 18875/30 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 โดยมีหลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอผ่อนผันดังนี้

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำกองการเพื่อลาศึกษาต่อ
947.8 KiB
564 Downloads
Details