ประกาศ เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าประเภทซุ้ม ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

rmutt-01-04-56

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยสำนักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์จะทำการ เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าประเภทซุ้ม  เพื่อเข้ามาดำเนินการภายในมหาวิทยาลัยฯจำนวนทั้งหมด ๒๑ ซุ้ม โดยสำนักจัดการทรัพย์สินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นประมูลไว้ ตามรายละเอียดแนบประกาศนี้

ผู้ประกอบการที่สนใจและมีความประสงค์เข้ามาดำเนินการร้านค้าประเภทซุ้มในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดการทรัพย์สิน โทร. ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๕๒-๕๕  ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๕๙-๖๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๘  ในวัน เวลาราชการ  หรือที่  www.rmutt.ac.th

การเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าประเภทซุ้ม  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1.0 MiB
1276 Downloads
Details
ใบสมัครเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
82.5 KiB
613 Downloads
Details
ตารางราคาเริ่มต้นการเสนอราคา
34.2 KiB
1111 Downloads
Details