การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำกองการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2558 (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำกองการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2558 (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)

ตามพระราชบัญญัติการเข้ารับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 29 (3) และกฎกระทรวงกลาโหมการผ่อนผันเข้ารับราชการประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ. 2549 กรณีศึกษาในระบบตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้นิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆของรัฐ ดำเนินการขอผ่อนผันระหว่างการศึกษาเพื่อรับปริญญา รวมทั้งเป็นระบบเปิดแบบตลาดวิชาที่ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนจะต้องมีผลการศึกษาสอบไล่ได้ภาคละไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ ทุกภาคการศึกษาติดต่อกัน เว้นแต่ภาคการศึกษาใดขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัยซึ่งสถานศึกษาให้การรับรอง ผ่อนผันได้ถึงอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์

เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงประกาศให้นักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำกองการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2558 (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)
1.5 MiB
777 Downloads
Details