เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2558

20150407-01_SD

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2558

ประเภท /เลื่อนชั้น /ซ้ำชั้น /รอรับสิทธิ์ โอนย้ายสถานศึกษา

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ในปีการศึกษา 2558 ชั้นปีที่ 1-5 ชายและหญิง อายุไม่เกิน 22 ปี สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและ แบบรายงานตัว นศท. (แบบ รด.1 และ แบบ รด.2) ได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) พร้อมนำใบสมัครให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมในการสมัครเรียนให้เรียบร้อย

ยื่นใบสมัครและหลักฐานได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)

เตรียมเอกสารและหลักฐานดังนี้

1.สำเนาหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร ต้องระบุว่า “สำเร็จการฝึกวิชาทหาร” รับรองโดยศูนย์การกำลังสำรอง หรือ ศูนย์การฝึก นศท.มทบ หรือหน่วยฝึก นศท.จทบ. หน่วยเดิม
2.รูปถ่ายหน้าตรงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ขนาด 3 x 4 ซม.  จำนวน 2 รูป
3.สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน 2 ฉบับ
4.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร   จำนวน 2 ฉบับ
5.หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ์ ฉบับจริงที่รับรองโดย ศูนย์การกำลังสำรอง หรือ ศูนย์การฝึก นศท.มทบ หรือหน่วยฝึก นศท.จทบ. หน่วยเดิม
6.สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) ถ้ามี
7.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ถ้ามี

ประเภท /เลื่อนชั้น /ซ้ำชั้น /รอรับสิทธิ์ ในสถานศึกษาแห่งเดิม

นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้นปีที่ 2 – 5 (ชาย,หญิง) ขอรับเอกสารแบบรายงานตัว นศท. (แบบ รด.2) ได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) (พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามให้คำยินยอมในแบบ รด.2 ให้เรียบร้อย)

ยื่นใบแบบรายงานตัวได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)

เตรียมเอกสารและหลักฐานดังนี้

1.รูปถ่ายหน้าตรงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ขนาด 3 x 4 ซม.  จำนวน 1 รูป
2.หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ์ ฉบับจริง (กรณีขอรอรับสิทธิ์)

 

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร วีณา อยู่ในวงษ์
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
เบอร์โทร 0 2549 3674 ,มือถือ 0 86903 6802