โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเซรามิกส์และเครื่องเคลือบ

20150327-02

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการ การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเซรามิกส์และเครื่องเคลือบ ใน ๔ สายงาน คือ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร กระเบื้อง สุขภัณฑ์ และลูกถ้วยไฟฟ้า ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ๗ ชั้น เพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เมื่อได้มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าวแล้ว บุคลากรในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง มองเห็นโอกาสและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ ประเมินผลิตภาพส่วนบุคคล และวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคลให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสอดคล้องกับวิชาชีพและความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด

สำหรับการจัดทำโครงการนี้ได้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  และมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๕๙

Facebook Page:  มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเซรามิก

20150327-01