ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถสร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ผ่านประสบการณ์ตรงจากนักวิจัยและผู้เชียวชาญระดับประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักวิจัยและช่วยเพิ่มโอกาสที่จะได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ได้มากยิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 : ภาคบรรยาย ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมปทุมธัญญา คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

กิจกรรมที่ 2 : ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม แคนทารี โฮเทล อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ird.rmutt.ac.th/

20150320-01_ird