การขอรอรับสิทธิเพื่อรายงานตัว เข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.)

การขอรอรับสิทธิเพื่อรายงานตัว
เข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.)